Cách dỗ người yêu đúng: quát IM MỒM!

Cách dỗ người yêu đúng: quát IM MỒM!

Cách dỗ người yêu đúng: quát IM MỒM!

Đã thử và thành công, từ giờ đến mãi về sau tôi không còn nghe cô ấy thanh phiền nữa. :(