Cái khách hàng muốn là hổ thật, tiền khách hàng có là chó giả hổ

Cái khách hàng muốn là hổ thật, tiền khách hàng có là chó giả hổ

Cái khách hàng muốn là hổ thật, tiền khách hàng có là chó giả hổ

Tiền ít mà đòi hít lon thơm là có thật.

Meme liên quan: