Cầm chai rượu tu rồi khóc như mưa

Cầm chai rượu tu rồi khóc như mưa

Cầm chai rượu tu rồi khóc như mưa

Càng uống lại càng đau khổ thêm, sao tôi buồn quá vậy.