Cầm đèn học chiếu thẳng vào mặt

Cầm đèn học chiếu thẳng vào mặt

Cầm đèn học chiếu thẳng vào mặt

Chơi gì cũng ngu chỉ có chơi ngu là giỏi.