Cầm lấy bú hết bóng cười rồi cười to lên

Cầm lấy bú hết bóng cười rồi cười to lên

Cầm lấy bú hết bóng cười rồi cười to lên

Bạn mà buồn là đcm tôi ăn thịt bạn luôn đấy.