Cầm liềm kề cổ nói nike, just do it

Cầm liềm kề cổ nói nike, just do it

Cầm liềm kề cổ nói nike, just do it

Đôi khi những quảng cáo không phải lúc nào cũng truyền cảm hứng.