Cầm phóng lợn đồ chơi nói không đâm không chém đời không nể

Cầm phóng lợn đồ chơi nói không đâm không chém đời không nể

Cầm phóng lợn đồ chơi nói không đâm không chém đời không nể

Cầm phóng lợn anh tung lộn giữa giang hồ...

Xem thêm: