Cầm thương nói con chó này

Cầm thương nói con chó này

1 cây thương vào người liệu có làm mày bớt ẳng đi không?

Xem thêm: