Cầm trên tay rất nhiều 3 bích

Cầm trên tay rất nhiều 3 bích

Cầm trên tay rất nhiều 3 bích

Tất cả tránh ra, nhường tôi đánh trước.