Cần cù bù đắp siêng năng, không làm ăn cứt với ăn đầu buoi

Cần cù bù đắp siêng năng, không làm ăn cứt với ăn đầu buoi

Cần cù bù đắp siêng năng, không làm ăn cứt với ăn đầu buoi

Lời Huấn Hoa Tử nhiều khi vẫn vang vọng đâu đây.

Meme liên quan: