Can rượu trắng 50 lít có chữ truy tìm bố vợ

Can rượu trắng 50 lít có chữ truy tìm bố vợ

Can rượu trắng 50 lít có chữ truy tìm bố vợ

Xin tuyên bố ông nào uống hết can này mới đủ trình làm bố vợ tôi.