Cáo cát Tây Tạng có khuôn mặt hèn nhất trong các loài động vật

Cáo cát Tây Tạng có khuôn mặt hèn nhất trong các loài động vật

Cáo cát Tây Tạng có khuôn mặt hèn nhất trong các loài động vật

Trông giống mặt đứa bạn thân của mình nhỉ ơ kìa?