Cao hơn cả núi dài hơn cả sông meme (Đức Phúc)

Cao hơn cả núi dài hơn cả sông meme (Đức Phúc)

Đây là sừng của bạn khi bị người yêu cắm cho.