Cắt, không diễn nữa, ra nhận cơm hộp đi

Cắt, không diễn nữa, ra nhận cơm hộp đi

Diễn tốt lắm, bây giờ ngừng diễn được rồi đó.

Xem thêm: