Cậu bé ôm đầu sợ hãi

Cậu bé ôm đầu sợ hãi

Ai đó làm ơn tha cho tôi đi.