Cầu cho mưa thuận gió hòa, khách hàng dễ tính hỏi là chốt luôn - chổng mông thắp hương

Cầu cho mưa thuận gió hòa, khách hàng dễ tính hỏi là chốt luôn - chổng mông thắp hương

Cầu cho mưa thuận gió hòa, khách hàng dễ tính hỏi là chốt luôn - chổng mông thắp hương

Cô gái cầm nén hương chổng mông vái lạy.

Meme liên quan: