Cậu có thể sai mọi thứ, trừ chính tả

Cậu có thể sai mọi thứ, trừ chính tả

Sai chính tả rồi thì mọi lý luận đều auto xàm chó.