Cay lắm, cay đến đỏ cả mặt mày

Cay lắm, cay đến đỏ cả mặt mày