Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật

Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.

Xem thêm: