Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật

Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật

Cay nghiệt thì cay nghiệt, nhưng lại là sự thật

Thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng.

Meme liên quan: