Chắc chắn là ngáo đá chứ người bình thường đéo ai thế này

Chắc chắn là ngáo đá chứ người bình thường đéo ai thế này

Chắc chắn là ngáo đá chứ người bình thường đéo ai thế này

Chỉ có chơi đá mới mang lại cảm giác này chăng?