Chaien khóc lóc nói không khônggg

Chaien khóc lóc nói không khônggg

Không chấp nhận những gì ở thực tại đang diễn ra.

Xem thêm: