Chaien nắm tay nhưng có chất màu trắng trên tay

Chaien nắm tay nhưng có chất màu trắng trên tay

Chaien nắm tay nhưng có chất màu trắng trên tay

Chỉ có đàn ông thực sự mới hiểu được ý nghĩa của bức ảnh comment dạo này.

Meme liên quan: