Chaien nói tóc tai như cái đầu bòi vậy

Chaien nói tóc tai như cái đầu bòi vậy

Khả năng là đang chê mấy thằng tóc đầu cắt moi. Tóc tai như cái đầu buoi vậy

Xem thêm: