Chaien và Xê Kô nói ông ăn lôn gì để tôi cúng?

Chaien và Xê Kô nói ông ăn lôn gì để tôi cúng?

Chaien và Xê Kô nói ông ăn lôn gì để tôi cúng?

Khôn như thế thì đến bao giờ mới chết?

Xem thêm: