Chaien và Xê Kô nói phải có gì mới tin được chứ nói mồm thế thôi à?

Chaien và Xê Kô nói phải có gì mới tin được chứ nói mồm thế thôi à?

Chaien và Xê Kô nói phải có gì mới tin được chứ nói mồm thế thôi à?

Cãi nhau cứ phải lôi số liệu ra rồi hãy tính chuyện.

Meme liên quan: