Chăm bạn ốm bằng cách cho bạn tu nguyên chai rượu

Chăm bạn ốm bằng cách cho bạn tu nguyên chai rượu

Chăm bạn ốm bằng cách cho bạn tu nguyên chai rượu

Chỉ có bia rượu mới giải phóng được sức lao động của con người.