Chậm thôi đúng rồi, ừ ừ chỗ đấy đấy

Chậm thôi đúng rồi, ừ ừ chỗ đấy đấy

Chậm thôi đúng rồi, ừ ừ chỗ đấy đấy

Hỡi ơi chọc mù mắt tao đi.

Meme liên quan: