Chán déo muốn nói, mợt mỏi

Chán déo muốn nói, mợt mỏi

Không biết nói gì hơn ngoài hai từ thất vọng.

Xem thêm: