Chàng trai mếu máo nói nóng sắp tắt thở rồi

Chàng trai mếu máo nói nóng sắp tắt thở rồi

Chàng trai mếu máo nói nóng sắp tắt thở rồi

Mùa hè đang đến rồi, đã đến lúc điều hòa lên ngôi.