Chàng trai nói lại là cẩu lương (cơm chó)

Chàng trai nói lại là cẩu lương (cơm chó)

Chàng trai nói lại là cẩu lương (cơm chó)