Chắp tay Nam mô a di đà Phật

Chắp tay Nam mô a di đà Phật

Hoặc có thể dùng để cảm thấy thanh thản hơn.