Chắp tay nói tổ lụi phù hộ con

Chắp tay nói tổ lụi phù hộ con

Chắp tay nói tổ lụi phù hộ con

Trong những lúc này chỉ có khoanh lụi mới làm thành vấn đề.

Meme liên quan: