Chén rượu cay đưa anh vào giấc mộng, đời chuyển động biết ai tỉnh ai không?

Chén rượu cay đưa anh vào giấc mộng, đời chuyển động biết ai tỉnh ai không?

Chén rượu cay đưa anh vào giấc mộng, đời chuyển động biết ai tỉnh ai không?

Lời Tửu Đạo Chí Tôn nói như lời sấm truyền đúng không?