Chỉ tay nói ê ê đừng có mà ngang ngược

Chỉ tay nói ê ê đừng có mà ngang ngược

Chỉ tay nói ê ê đừng có mà ngang ngược

Ngang ngược là tao bế lên phường đó nha.