Muốn sống thì hãy tuân thủ chỉ thị 16 đi bạn

Muốn sống thì hãy tuân thủ chỉ thị 16 đi bạn

Muốn sống thì hãy tuân thủ chỉ thị 16 đi bạn

Ở nhà, tuyệt đối không ra ngoài đường nếu không có gì cấp bách hoặc thiết yếu.