Chó ăn lá cây mặt lấm lét

Chó ăn lá cây mặt lấm lét

Chó ăn lá cây mặt lấm lét

Hình như là ăn lá cần chứ không phải ăn lá cây.

Xem thêm: