Cho bố mày cái địa chỉ - chó đầu cắt moi

Cho bố mày cái địa chỉ - chó đầu cắt moi

Nổ ngay địa chỉ để tao dẫn chủ qua giao lưu nào.