Cho bố mày xin địa chỉ - vãi lon luôn đầu cắt moi

Cho bố mày xin địa chỉ - vãi lon luôn đầu cắt moi

Nếu gặp nhau thật thì ai sẽ thắng? Đầu cắt moi chó nhỏ chó to meme