Chó đảo mắt: ờm, hả, gì? Ai biết gì đâu ba?

Chó đảo mắt: ờm, hả, gì? Ai biết gì đâu ba?

Chó đảo mắt: ờm, hả, gì? Ai biết gì đâu ba?

Tui từ hành tinh khác xuống nên khum biết gì.

Meme liên quan: