Chó đeo mặt nạ hacker nói bắt tao trông nhà, bay nhà

Chó đeo mặt nạ hacker nói bắt tao trông nhà, bay nhà

Chó đeo mặt nạ hacker nói bắt tao trông nhà, bay nhà

Bắt tao trông nhà, pay nhà