Chó khóc lóc em có thể làm gì chứ, em cũng tuyệt vọng chết mẹ

Chó khóc lóc em có thể làm gì chứ, em cũng tuyệt vọng chết mẹ

Chó khóc lóc em có thể làm gì chứ, em cũng tuyệt vọng chết mẹ

Thêm một kiểu câu so sánh mới: tuyệt vọng như chó.

Meme liên quan: