Chó mọc sừng - Ai rồi cũng phải mọc sừng mà thôi

Chó mọc sừng - Ai rồi cũng phải mọc sừng mà thôi

Chó mọc sừng - Ai rồi cũng phải mọc sừng mà thôi

Một bộ phim về những chiếc sừng ngoài đời thật.