Chó ngồi úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi

Chó ngồi úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi

Chó ngồi úp mặt vào tường ăn năn hối lỗi

Lỗi lầm này em nguyện ghi tâm khắc cốt suốt đời.

Meme liên quan: