Chó nói bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên!

Chó nói bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên!

Chó nói bạn đừng yêu đời như thế, trầm cảm lên!

Yêu đời ít ít thôi, phải trầm cảm lên cho cuộc sống nó cân bằng.

Meme liên quan: