Chó nói nào nào cái mồm cái mồm

Chó nói nào nào cái mồm cái mồm

Chó nói nào nào cái mồm cái mồm

Cái mồm để nói chứ không phải để sủa are you ok?

Meme liên quan: