Chó nói thứ đáng sợ duy nhất ở đây là lòng dạ của mày đó

Chó nói thứ đáng sợ duy nhất ở đây là lòng dạ của mày đó

Chó nói thứ đáng sợ duy nhất ở đây là lòng dạ của mày đó

Không phải chó mới đáng sợ, lòng người mới là điều đáng sợ.

Meme liên quan: