Cho thầy biết đây là số mấy?

Cho thầy biết đây là số mấy?

Số gì đây con số gì đây gì đây con mấy con mấy gì đây?

Xem thêm: