Chó trắng nắm tóc người giận dữ

Chó trắng nắm tóc người giận dữ

Chó trắng nắm tóc người giận dữ

Mày làm chủ của tao hơi lâu rồi đó!

Meme liên quan: