Cho xin ảnh gốc - có ngay ảnh gốc cây

Cho xin ảnh gốc - có ngay ảnh gốc cây

Thì đúng là ảnh gốc còn gì?