Logic của con gái: Tự chọc gậy vào bánh xe ngã rồi nói đàn ông toàn lũ khốn nạn

Logic của con gái: Tự chọc gậy vào bánh xe ngã rồi nói đàn ông toàn lũ khốn nạn

Logic của phụ nữ: chửi đàn ông khốn nạn dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. ảnh chọc gậy bánh xe đàn ông khốn nạn